Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   18/10/2019

                                                   UBND TỈNH BÌNH THUẬN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    BTC CUỘC THI STTTNND                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                       Số: 321 /QĐ-BTC                                   Bình Thuận, ngày  30  tháng 8 năm 2019

                                                                                                                 
                                                                                                             QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng

tỉnh Bình Thuận lần thứ 13 (2019-2020)

                                                                     TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO
                                                                         
THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH BÌNH THUẬN

         Căn cứ Công văn số 6224/UBND-VX ngày 02/12/2009 của UBND tỉnh V/v tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng;

Căn cứ Công văn số 2994/UBND-KGVX ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh V/v đẩy mạnh phong trào Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận ngày 26/8/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần thứ 13 (2019-2020).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận; các cơ quan tổ chức Cuộc thi; các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 
Nơi nhận:
                                                                                                                         TRƯỞNG BAN

- Như điều 3;                                                                                                                              (Đã ký)         

- Lưu VT, Bảo.      

                                               CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

                                                                                                                                            Lương Thanh Sơn


Các tin tiếp
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Sân chơi trí tuệ, khơi dậy tính sáng tạo   (2/1/2020)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX năm (2020-2021   (21/12/2019)
Bình Thuận đạt 2 giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm 2018 - 2019   (8/11/2019)
Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   (18/10/2019)
Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận lần 13 (2019-2020)   (18/10/2019)
DANH SÁCH GIẢI PHÁP ĐẠT GIẢI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ VIII (2018-2019)   (18/9/2019)
Tổ chức chấm thi các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 năm 2018-2019   (26/8/2019)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12   (22/8/2019)
Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2018-2019)   (15/8/2019)
Hội thi sáng tạo: Sân chơi bổ ích cho mọi lứa tuổi   (15/8/2019)
Danh sách đạt giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình thuận lần thứ 12 (2018-2019)   (7/8/2019)
Chấm thi các giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12 (2018-2019)   (5/7/2019)
Làm việc nắm tình hình triển khai Hội thi và Cuộc thi   (2/4/2019)
Nắm tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng   (21/11/2016)
Tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII năm 2013-2014   (12/8/2014)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4017976