Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII (2018-2019)   19/1/2018

Ban tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VIII (2018-2019) gồm các điều khoản như sau:Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp

- Các cơ quan tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi.

- Các cơ quan phối hợp: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế.

Điều 3. Lĩnh vực dự thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

5. Y dược;

6. Giáo dục và đào tạo.

Điều 4. Đối tượng dự thi

1. Mọi cá nhân đang sinh sống, làm việc tại Bình Thuận, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Việt Nam đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức trên địa bàn tỉnh đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.

3. Mỗi cá nhân, tổ chức có thể tham gia nhiều giải pháp dự thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

1. Tính mới, tính sáng tạo: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.

2. Khả năng áp dụng: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4) Download

Hồ sơ dự thi gồm hai bộ, bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nêu tại Điều 3 của Thể lệ này.

1. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu quy định của Ban Tổ chức.

2. Bản mô tả giải pháp dự thi:

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): Mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi: Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đây là giải pháp sáng tạo hoàn toàn mới hoặc đã có những sáng kiến, cải tiến mới được áp dụng để khắc phục những nhược điểm, nâng cao tính năng kỹ thuật của giải pháp đã biết.

- Khả năng áp dụng: Đã được áp dụng tại đâu; được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam.

- Hiệu quả xã hội: Như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, ...

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh họa …

4. Các tài liệu khác (nếu có).

Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII (2018-2019) theo địa chỉ:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

Số 08 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3827896; Fax: 062.3834163

Email: lhh@lhhkhkt.binhthuan.gov.vn

2. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: kể từ ngày công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 31/7/2019.

3. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi

Hội đồng chấm thi do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban Tổ chức Hội thi quy định.

Điều 9. Giải thưởng

Giải thưởng Hội thi lần thứ VIII có giá trị như sau:

- Giải nhất, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải nhì, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải ba, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng.

- Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo và phần thưởng của các nhà tài trợ cho Hội thi.

Ban Tổ chức Hội thi cũng có các phần thưởng dành cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi, cá nhân và đơn vị tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao.

Điều 10. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Hội đồng chấm thi

1. Trưởng Ban Tổ chức Hội thi thay mặt Ban Tổ chức Hội thi ký quyết định thành lập Tổ Thư ký, ban hành Thể lệ Hội thi, quy chế chấm thi và thành lập các hội đồng chấm thi.

2. Tổ Thư ký Hội thi giúp Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động của Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Hội đồng chấm thi gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi, do Ban Tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban Tổ chức Hội thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

Điều 11. Tài chính

1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:

- Ngân sách nhà nước của tỉnh;

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:

- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi;

- Tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.

Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh:

Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cấp tổ chức triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

2. Tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh:

Căn cứ Công văn hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh, có kế hoạch triển khai Hội thi và thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại cơ quan mình để xem xét, lựa chọn giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VIII (2018-2019) sẽ xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

Các tin tiếp
Danh sách các giải pháp đạt giải Hội thi lần VI   (9/11/2015)
Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật họp tổng kết đánh giá tình hình tổ chức Hội thi lần thứ VI   (26/10/2015)
Tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI (2014-2015)   (26/11/2014)
Hội thảo: Nâng cao chất lượng giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (4/9/2014)
Sơ kết tình hình triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (28/7/2014)
Sử dụng chuối sứ thay thế chất Lecithin – chất bao bọc viên thức ăn cho tôm thẻ chân trắng   (2/6/2014)
Huyện Bắc Bình phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật   (18/3/2014)
Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V   (15/11/2013)
Danh sách Giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần V   (9/10/2013)
Tổ chức chấm các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V   (24/9/2013)
156 giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5   (18/9/2013)
Giải pháp đạt giải Hội thi lần thứ IV   (25/4/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ III   (29/3/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ I I   (29/3/2013)
Giải pháp đạt giải hội thi lần thứ I   (29/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4361177