Ban hành quyết định Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tại Liên hiệp hội   10/4/2019

Thực hiện Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của tỉnh Bình Thuận, vừa qua, Liên hiệp hội đã xây dựng Quyết định số 122/QĐ-LHH ngày 08/4/2019 để triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tại cơ quan.Mục đích xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tại cơ quan là nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

Để thực hiện tốt Chương trình hành động trên, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí được giao. Tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh; điều hành chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được HĐND tỉnh phân bổ. Chỉ tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh các chế độ, chính sách ngoài quy định của Trung ương khi thật sự cần thiết, bức xúc, có chủ trương của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Giao Văn phòng Liên hiệp hội có trách nhiệm theo dõi tình hình THTK, CLP trong các lĩnh vực quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo định kỳ 6 tháng và 01 năm hoặc đột xuất gửi Sở Tài chính theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

                                                              Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Hội thảo chuyên đề “Xây dựng, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội địa phương”   (18/11/2015)
Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi phát huy vai trò của đội ngũ trí thức   (26/4/2015)
UBND tỉnh ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận”   (28/10/2014)
Hội thảo “ Phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”   (23/9/2014)
10 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của quả Thanh long   (1/8/2014)
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam   (1/8/2014)
Đại hội Hiệp hội vận tải ô tô   (18/6/2014)
Sạc pin không dây từ cách xa 5 m   (25/4/2014)
Pin điện thoại mỏng như tờ giấy có thể uốn cong   (25/3/2014)
Dự án phát triển cộng đồng huyện Hàm Thuận Nam tổng kết giai đoạn II (2009-2013)   (25/3/2014)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức   (17/2/2014)
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ: Mô hình kiểm soát tại Pháp và Việt Nam, đôi điều suy ngẫm.   (27/1/2014)
Tổng kết tình hình thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ năm 2013   (8/1/2014)
Tổng kết 5 năm hoạt động dự án cạnh tranh nông nghiệp của tỉnh   (7/1/2014)
Tổng kết khóa tin học dành cho người mù lần thứ I   (30/8/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4171062