Các Dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020.   27/10/2021

Trong giai đoạn từ năm 2016-2020, Sở Khoa học và Công nghệ BìnhThuận đã triển khai công tác tham mưu, quản lý, tổ chức việc thực hiện 6 dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 (Chương trình Nông thôn miền núi). Các dự án triển khai trong 05 lĩnh vực: Trồng trọt; Chăn nuôi; Công nghệ sinh học; Y dược; Xử lý môi trường nước, cụ thể tên các dự án:-  05 dự án do trung ương quản lý: (1) “Xây dựng mô hình xử lý nước nhiễm phèn phục vụ sinh hoạt cho các vùng bị tác động của biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến nguồn nước ở các địa phương trong tỉnh Bình Thuận”; (2) “Xây dựng mô hình nhân giống dê lai và nuôi thương phẩm dê lai phù hợp với điều kiện tỉnh Bình Thuận” ; (3)“Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng một số cây ăn quả có múi chất lượng cao (giống bưởi đường lá nhăn, giống cam Tề và cam NO-3 không hạt) theo hướng VietGap tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận”; (4) Xây dựng mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo và mô hình trồng nấm rơm trong nhà cho các hộ dân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận; (5) Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh gout từ loài địa y Roccella Montagei trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận”.

-  01 dự án do địa phương quản lý “Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp cây điều bền vững tại Bình Thuận”

Mục tiêu của các dự án là Ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ thông qua các mô hình cụ thể với từng vùng nông thôn, miền núi, địa phương; Ứng dụng quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm tăng hiệu quả kinh tế, an toàn với môi trường; Xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết giữa người dân và doanh nghiệp; Đào tạo cán bộ kỹ thuật cho địa phương. Các dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi đã đóng góp công sức to lớn trong việc đẩy mạnh kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.