Thực hiện việc quản lý biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Liên hiệp hội   2/4/2018

Căn cứ Kế hoạch số 992/KH-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 30/01/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa III) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Liên hiệp hội đã xây dựng Kế hoạch số 91/KH-LHH ngày 22/3/2018 để thực hiện Kế hoạch số 992/KH-UBND của UBND tỉnh.Với Kế hoạch số 91/KH-LHH này, Liên hiệp hội xác định nội dung nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chính đó là việc quản lý biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ, cụ thể: thực hiện nghiêm túc quy định đánh giá phân loại viên chức, làm cơ sở để đưa ra khỏi biên chế những người 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Rà soát, bố trí lại cơ cấu viên chức theo đúng định mức theo vị trí việc làm; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng đơn vị. Thực hiện tinh giãn 10% biên chế vào năm 2019 theo Đề án tinh giãn biên chế giai đoạn 2015-2021 mà Liên hiệp hội đã xây dựng. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ trí thức.

Cùng với đó, Liên hiệp hội tiếp tục việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động số 43-CTr/TU và Kế hoạch số 992/KH-UBND tới CBCCVC và đảng viên; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội, đồng thời đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3237829