Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 51-CTr/TU của Tỉnh ủy   10/10/2018

Căn cứ Chương trình hành động số 51-CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Liên hiệp hội đã xây dựng Kế hoạch số 317/KH-LHH triển khai thực hiện cụ thể Chương trình hành động trên.Kế hoạch xây dựng cần phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị trong tổ chức thực hiện Nghị quyết; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo đồng bộ, toàn diện phù hợp với lộ trình chung; thực hiện xây dựng cơ quan trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo đời sống cho người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩ, yêu cầu, nội dung của cải cách chính sách tiền lương đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc không chuyên trách trong cơ quan, đơn vị, cụ thể: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 65/KH-LHH ngày 23/02/2018 của Liên hiệp hội về thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng đơn vị, tổ chức; thực hiện nghiêm túc đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của Liên hiệp hội đã xây dựng; tăng cường sử dụng đội ngũ tình nguyện viên, cộng tác viên ở các trung tâm trực thuộc.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các phòng, ban, trung tâm trực thuộc có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này, thường xuyên kiểm tra đôn đốc trong quá trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3336723