Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019   20/2/2019

Vừa qua, Liên hiệp hội đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-LHH ngày 15/2/2019 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 với mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, chính quyền trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.Để thực hiện tốt Kế hoạch trên, ngoài việc quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, nhất là công tác phòng, ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, đơn vị vi phạm; xây dựng kế hoạch công tác PCTN của cơ quan, đơn vị bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể.

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, bao gồm việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Ngoài hình thức công khai bắt buộc theo quy định của Luật PCTN, cần phải thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan về các nội dung, lĩnh vực nhạy cảm theo quy định; Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại đơn vị mình theo quy định.

 Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ;  thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo các quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ; Công văn 2746/UBND-NC ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí và công dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng….

Thực hiện kế hoạch trên, các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị mình và định kỳ báo cáo kết quả về Liên hiệp hội theo quy định.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Hạnh


Các tin tiếp
Phản biện đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2020”   (21/6/2013)
Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của các trung tâm trực thuộc   (21/6/2013)
Hội Thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội ”   (21/6/2013)
Hội thảo “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh”   (11/6/2013)
Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận: Hội nghị thường niên năm 2013   (30/5/2013)
Chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan   (28/5/2013)
Liên hiệp Hội Bình Thuận: Sơ kết 5 năm (2008 – 2012) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn   (27/5/2013)
Tập huấn chuyên đề "Sử dụng tỏi, gừng, nghệ trong nuôi gà"   (14/5/2013)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức tọa đàm chuyên đề   (15/4/2013)
Mức giới hạn hàm lượng histamine trong nước mắm   (15/4/2013)
Đại hội Hội Y học lần thứ II   (15/4/2013)
Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt trí thức   (15/4/2013)
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012 – 2017)   (1/4/2013)
Lễ tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên có nhiều tuổi Đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (28/3/2013)
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí: Gặp gỡ trí thức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh   (28/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    3614527