Một số nhiệm vụ hợp tác giữa Liên hiệp Hội và Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022   10/5/2022

Ngày 04/5/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ đã thống nhất ban hành Báo cáo số: 156/BCLS-LHH-SKHCN về đánh giá tình hình thực hiện hợp tác về phát triển khoa học và công nghệ giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 và kế hoạch hợp tác năm 2022.