Chương trình hành động số 13/ĐĐ-LHH ngày 29/9/2010 của Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 29/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận   24/6/2013


TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
ĐẢNG ĐOÀN LIÊN HIỆP CÁC
HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
*
Số: 13 /ĐĐ-LHH
                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 

Phan Thiết, ngày 29 tháng 9 năm 2010

 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
của Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 29/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” đến năm 2020
 
 
Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 về: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. 
Để triển khai Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đã ban hành Chỉ thị 52-CT/TU ngày 29/7/2010 nhằm nâng cao vai trò, vị trí của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức để phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ xây dựng quê hương, đất nước.
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
Chương trình hành động nhằm cụ thể hoá các nội dung nêu trong Chỉ thị 52-CT/TU với mục đích củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Bình Thuận và các hội thành viên, hội viên tập thể để trở thành tổ chức chính trị-xã hội thực sự vững mạnh vào năm 2020, làm nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận.
2. Yêu cầu:
- Chương trình hành động phải bám sát chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Liên hiệp hội và bảo đảm tính hiệu quả trong thực hiện.
- Xây dựng chương trình hành động từ đây đến năm 2020 (tập trung giai đoạn 2010-2015) của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh làm cơ sở để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hàng năm.
- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, các hội thành viên, hội viên tập thể cần kiểm điểm tình hình hoạt động trong thời gian qua trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện cho tổ chức mình.
II. Nội dung chương trình hành động của Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh:
1. Tổ chức nghiên cứu quán triệt Chỉ thị.
Các nội dung của Chỉ thị 52-CT/TU ngày 29/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị.
1.1 Đối tượng:
- Các uỷ viên Đảng đoàn Liên hiệp hội.
- Cán bộ, viên chức của cơ quan Liên hiệp hôi tỉnh.
- Các uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ II (2009-2014), Chủ tịch, Phó chủ tịch các hội thành viên, Ban giám đốc hội viên tập thể, Ban giám đốc các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội.
- Các hội viên của Câu lạc bộ trí thức.
- Một số trí thức có phối hợp hoạt động Liên hiệp hội trong thời gian qua.
- Các cơ quan thông tin: Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh.
1.2 Biện pháp thực hiện:
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Liên hiệp hội tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị.
1.3 Thời gian thực hiện:
Trong quý IV năm 2010.
2. Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật.
Căn cứ Thông báo số 353-TB/TW ngày 25/6/2010 của Ban Bí thư giao cho Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp Ban cán sự đảng Bộ Khoa học công nghệ và Đảng đoàn Liên hiệp hội Việt Nam xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2.1 Mục tiêu:
- Thống nhất cơ cấu tổ chức, bộ máy của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.
- Đưa hoạt động của bộ máy Liên hiệp hội tỉnh vào nề nếp, tinh gọn, hiệu quả.
- Củng cố và xây dựng các đơn vị trực thuộc nhằm thu hút trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh.
2.2 Thực hiện:
- Sau khi Bộ Nội vụ quyết định ban hành thống nhất về tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội Việt Nam, Liên hiệp hội Bình thuận sẽ tiếp tục củng cố bộ máy hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh.
- Củng cố tổ chức nhân sự thuộc cơ quan Liên hiệp hội gắn với các nhiệm vụ trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả. Trong đó chú ý đến công tác tuyên truyền phổ biến khoa học và công nghệ của các hội thành viên, hội viên tập thể.
- Củng cố 3 đơn vị trực thuộc: Trung tâm Thiện Chí, Trung tâm Sedec và Trung tâm Hỗ trợ phát triển cộng đồng thanh thiếu niên nghèo hoạt động hiệu quả. Trong đó cần tập trung củng cố công tác tổ chức và các hoạt động của Trung tâm Sedec.
 - Tiếp tục vận động phát triển hội viên Câu lạc bộ trí thức, đưa sinh hoạt vào nề nếp và nâng cao chất lượng hoạt động.
- Tăng cường thành lập các Trung tâm khoa học của Liên hiệp hội và các hội thành viên để tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, tạo nguồn kinh phí hoạt động.
- Trên cơ sở quy chế phối hợp của Liên hiệp hội với các hội thành viên, hội viên tập thể, Liên hiệp hội phối hợp các hội thành viên, hội viên tập thể, các doanh nghiệp và đơn vị khoa học nhằm tổ chức triển khai chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.
2.3 Thời gian thực hiện:
Từ đây đến năm 2015, sau khi có quyết định ban hành Đề án tổ chức bộ máy của hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam.
3. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật.
3.1 Mục tiêu:
- Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh gắn các hoạt động của mình với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ hàng năm có hiệu quả.
- Phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ góp phần vào các vấn đề quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của quê hương, đất nước.
3.2 Những vấn đề cần đổi mới:
- Chủ động đề xuất, tham mưu cho Tỉnh uỷ và UBND tỉnh những vấn đề lớn liên quan đến khoa học công nghệ.
- Chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chương trình, dự án, quy hoạch lớn.
- Đi đầu trong phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, áp dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật vào cuộc sống, kịp thời đề xuất tôn vinh các cá nhân có sáng tạo trong hoạt động khoa học công nghệ.
- Chủ động tham gia góp ý các dự thảo luật nhất là dự thảo luật phổ biến kiến thức, luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến trí thức khoa học công nghệ.
3.3 Biện pháp thực hiện:
- Chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của Liên hiệp hội để huy động đội ngũ trí thức tích cực tham gia có hiệu quả, trên cơ sở UBND tỉnh đảm bảo kinh phí và các điều kiện hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.
- Thông qua tổ chức Câu lạc bộ trí thức, Liên hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng giúp cho đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.
- Căn cứ Chỉ thị 52-CT/TU ngày 29/7/2010 của Tỉnh uỷ. Tham mưu cho UBND tỉnh quy định rõ những loại đề án, dự án bắt buộc phải qua tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội. Ngoài ra thông qua ý kiến đóng góp của trí thức, Liên hiệp hội cần chủ động đề xuất phản biện xã hội các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh chương trình Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng bằng các hình thức tuyên truyền phổ biến rộng rãi để nâng cao sự hiểu biết cho nhân dân về hội thi, cuộc thi. Chú trọng đội ngũ trí thức tham gia hội thi có chất lượng ở các đơn vị khoa học và doanh nghiệp trong tỉnh.
- Thường xuyên tổ chức Hội thảo khoa học, trong đó chú ý các chuyên đề có tính chuyên môn cao, các vấn đề lớn, đòi hỏi của người dân. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của Liên hiệp hội.
3.4 Thời gian thực hiện:
Từ đây đến năm 2015.
4 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật:
4.1 Mục tiêu:
Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật.
4.2 Biện pháp thực hiện:
- Củng cố tổ chức Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.
- Chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt thường kỳ của Đảng đoàn, đưa hoạt động Đảng đoàn vào nề nếp.
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ Liên hiệp hội, đẩy mạnh công tác kết nạp Đảng viên trẻ ở các đơn vị trực thuộc.
- Kiện toàn các tổ chức Công đoàn, tổ chức này có trách nhiệm phổ biến tới công đoàn viên các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, nhất là các văn kiện liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội.
4.3 Thời gian thực hiện:
Năm 2011.
5 Tổ chức thực hiện:
- Trên cơ sở Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên hiệp hội, Ban Thường vụ Liên hiệp hội, các hội thành viên, hội viên tập thể tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị mình trong giai đoạn 2011-2015.
- Hằng năm, các hội thành viên, hội viên tập thể báo cáo việc thực hiện kế hoạch hành động cho Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                BÍ THƯ
- Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);                                                                                             Nguyễn Văn Thuần
- Thường trực UBND tỉnh (để b/c);
- UBMT tổ quốc Việt Nam tỉnh (để b/c);
- Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ;
- Các uỷ viên Đảng đoàn;
- Các uỷ viên BCH LHH;
- Lưu VT, LHH.    

Các tin tiếp
Chương trình hành động số 13/ĐĐ-LHH ngày 29/9/2010 của Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 29/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận   (24/6/2013)
Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước   (27/5/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4809499