Điều lệ Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ II (2012-2017)   24/5/2013


(Ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-LHH ngày 28 tháng 11 năm 2012
của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận)
 
CHƯƠNG I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH
 
Điều 1. Câu lạc bộ trí thức tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Câu lạc bộ) là tổ chức trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội).

Điều 2. Câu lạc bộ là tổ chức tự nguyện của những người trí thức có cùng tâm huyết tham gia trong các lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, giáo dục - đào tạo, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Điều 3. Hoạt động của Câu lạc bộ phải trong khuôn khổ pháp luật Nhà nước, dưới sự quản lý, chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên hiệp hội. Câu lạc bộ có điều lệ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận.
 
Điều 4. Mục đích của Câu lạc bộ trí thức, tổ chức các hoạt động nhằm không ngừng nâng cao hiểu biết về khoa học - công nghệ trên các lĩnh vực cho đội ngũ trí thức, thông qua các hoạt động nhằm tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức, nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.
 
CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
 
Điều 5. Chức năng.
1. Câu lạc bộ là cầu nối giữa các nhà trí thức khoa học với cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người sản xuất để trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, nâng cao tri thức, hợp tác liên kết góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn về khoa học, công nghệ, trong sản xuất, kinh doanh, xã hội, đời sống … ở địa phương.
2. Tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ.
 
Điều 6. Nhiệm vụ.
1. Củng cố tổ chức và phát triển thành viên nhằm mở rộng và nâng cao hoạt động Câu lạc bộ.
2. Tập hợp trí thức tham gia hoạt động tư vấn,phản biện và giám định xã hội.
3. Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Hội thảo khoa học và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trên các lĩnh vực.
4. Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục – đào tạo góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
5. Thông tin truyền thông kiến thức KHKT.
 
CHƯƠNG III
QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ
 
Điều 7. Điều kiện trở thành thành viên Câu lạc bộ:
1. Thành viên tham gia câu lạc bộ là những người trí thức có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, đã từng sinh sống, làm việc tại Bình Thuận.
2. Tán thành và thực hiện điều lệ của Câu lạc bộ.
3. Có đơn tự nguyện xin gia nhập Câu lạc bộ.
4. Được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ công nhận.

Điều 8. Quyền lợi của thành viên Câu lạc bộ:
1. Được tham gia các hoạt động, sinh hoạt của Câu lạc bộ.
2. Được hỗ trợ, giúp đỡ bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong sáng chế, phát minh theo quy định pháp luật.
3. Được chủ động phản ánh nguyện vọng chính đáng, tư vấn những vấn đề nghiên cứu khoa học lên cơ quan Đảng, Nhà nước và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận trong khuôn khổ pháp luật thông qua Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.
4. Được cấp thẻ hội viên Câu lạc bộ.
5. Có quyền xin ra khỏi Câu lạc bộ.
 
Điều 9. Trách nhiệm của thành viên Câu lạc bộ:
1. Tuân thủ điều lệ, nghị quyết Câu lạc bộ.
2. Tham gia các cuộc sinh hoạt Câu lạc bộ.
3. Đóng góp đầy đủ hội phí; tham gia xây dựng quỹ của Câu lạc bộ.
4. Vận động, phát triển thành viên mới tham gia Câu lạc bộ.
5. Trường hợp không tham gia sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ phải báo cáo với Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 
 CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ
 
Điều 10. Câu lạc bộ có Ban chủ nhiệm để điều hành hoạt động gồm; Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm, thư ký và từ 7-9 ủy viên. Ban chủ nhiệm do Đại hội Câu lạc bộ bầu theo thể thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay. Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm theo nhiệm kỳ của Đại hội là 5 năm.
 
Điều 11. Ban chủ nhiệm làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
1. Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ xây dựng chương trình hoạt động và mời những chính khách, các nhà khoa học, các doanh nhân làm cộng tác viên của Câu lạc bộ, để liên kết, hợp tác trong quá trình hoạt động.
         2. Báo cáo thường kỳ 3 tháng 01 lần lên Ban Thường vụ Liên hiệp hội về các hoạt động đã thực hiện và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của thành viên Câu lạc bộ.

Điều 12. Đại hội Câu lạc bộ có nhiệm vụ:
1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ nhiệm kỳ qua (có phần thông qua tài chính).
2. Nhiệm vụ và chương trình hoạt động nhiệm kỳ tới.
3. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Câu lạc bộ (nếu có).
4. Bầu Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới; bầu bổ sung thành viên của Ban chủ nhiệm xuất phát từ yêu cầu công tác trong quá trình hoạt động Câu lạc bộ.
 
Điều 13. Câu lạc bộ sinh hoạt toàn thể định kỳ mỗi quý 01 lần. Trường hợp cần thiết có thể tổ chức sinh hoạt đột xuất.
          Địa điểm sinh hoạt Câu lạc bộ tại Văn phòng Liên hiệp hội hoặc ở một địa điểm khác thích hợp.
 
Điều 14. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tổ chức các tổ chuyên môn theo ngành để các thành viên Câu lạc bộ có điều kiện giao lưu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm.

Điều 15: Nội dung hoạt động của Câu lạc bộ:
1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực.
2. Tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu - triển khai tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với khả năng của các thành viên Câu lạc bộ.
3. Tham gia chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
4. Tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
5. Tham gia các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học – kỹ thuật; đào tạo và đào tạo lại theo từng chuyên ngành.
6. Đóng góp ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực của tỉnh và đề xuất với lãnh đạo tỉnh về các vấn đề trên.
 
Điều 16. Hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ:
1. Hội thảo khoa học
2. Sinh hoạt học thuật
3. Tập huấn kỹ thuật
4. Diễn đàn trao đổi, giao lưu
 
CHƯƠNG V
TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH
 
Điêu 17. Tài sản và tài chính của Câu lạc bộ được xây dựng từ các nguồn:
1. Tài sản:
Trước mắt tạm thời sử dụng Văn phòng Liên hiệp tỉnh, bao gồm: Hội trường, bàn ghế, các thiết bị máy móc khác.
2. Tài chính:
2.1. Tiền thu từ các hoạt động của Câu lạc bộ (Tuyên truyền, đào tạo, phổ biến kiến thức, khoa học và dịch vụ kỹ thuật…).
2.2. Tiền đóng hội phí của các thành viên: 20.000đ/tháng/người.
2.3. Tiền tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 
Điều 18. Tài chính của Câu lạc bộ được Ban chủ nhiệm quản lý và sử dụng để phục vụ đúng mục đích cho các nội dung sinh hoạt của Câu lạc bộ và hướng dẫn, kiểm tra các khoản chi thực hiện theo đúng quy định tài chính hiện hành.
 
CHƯƠNG VI
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
 
Điều 19. Câu lạc bộ, các thành viên Câu lạc bộ có thành tích trong quá trình xây dựng và hoạt động của Câu lạc bộ sẽ được Ban chủ nhiệm biểu dương hoặc đề nghị Liên hiệp hội xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định hiện hành.
          Các thành viên vi phạm điều lệ và quy chế hoạt động, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 
CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 20. Khi cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được trên 50% số thành viên Câu lạc bộ tham gia đại hội biểu quyết tán thành.
 
Điều 21. Điều lệ này gồm 07 chương và 21 Điều đã được Đại hội thành lập Câu lạc bộ trí thức tỉnh Bình Thuận thông qua ngày 09 tháng 11 năm 2012 và có hiệu lực khi có Quyết định phê chuẩn của Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận./.

 


Các tin tiếp
Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh nhiệm kỳ III   (2/10/2017)
Mẫu phiếu xác nhận tham gia câu lạc bộ trí thức   (2/6/2017)
Sinh hoạt Câu lạc bộ trí thức tỉnh Bình Thuận   (29/11/2016)
Câu lạc bộ trí thức sinh hoạt chuyên đề quý IV/2016   (29/11/2016)
Câu lạc bộ trí thức sinh hoạt chuyên đề quý III/2016   (21/9/2016)
Câu lạc bộ trí thức sinh hoạt chuyên đề quý I/2016   (21/3/2016)
Câu lạc bộ trí thức sinh hoạt chuyên đề quý IV/2015   (18/11/2015)
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức đánh giá tình hình hoạt động năm 2015   (28/10/2015)
Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trí thức tỉnh thăm và tìm hiểu về tình hình hoạt động của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2   (18/8/2015)
Câu lạc bộ Trí thức sinh hoạt quý IV/2014   (23/12/2014)
Câu lạc bộ Trí thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề “phương pháp học tiếng Anh hiệu quả”   (18/6/2014)
Câu lạc bộ Trí thức sinh hoạt chuyên đề “Biến đổi khí hậu và một số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu”   (13/12/2013)
Câu lạc bộ trí thức tỉnh tổ chức tọa đàm chuyên đề “Giao tiếp trong thời kỳ hội nhập”   (1/10/2013)
Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ trí thức tỉnh Bình Thuận   (24/5/2013)
Điều lệ Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ II (2012-2017)   (24/5/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4870121