Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 29/7/2010 của Tỉnh ủy Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị   24/6/2013


TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
                                          *
Số 52-CT/TU
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 Phan Thiết, ngày 29 tháng 7 năm 2010
 
CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010
của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”
 

Trong những năm qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức; động viên phong trào nhân dân tham gia hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã góp phần củng cố các luận cứ khoa học trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ngành về các chương trình, dự án, quy hoạch của tỉnh. Vai trò, vị trí của Liên hiệp hội ngày càng được nâng cao.
Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế: Liên hiệp hội chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức nhất là đội ngũ trẻ, trí thức người Bình Thuận ở ngoài tỉnh tham gia hoạt động của hội; công tác phối hợp với các ngành, các cấp chưa thường xuyên; công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho quần chúng nhân dân còn hạn chế.
Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, các đơn vị khoa học công nghệ và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức quán triệt Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở đó, đánh giá tình hình và tổ chức hoạt động trong thời gian qua rút ra những bài học kinh nghiệm, để xây dựng chương trình hành động đến năm 2015, 2020, trước hết tập trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1.1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh:
- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy; đảm bảo giữ vai trò nồng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
- Nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp và dịch vụ xã hội của tổ chức các hội thành viên, hội viên tập thể góp phần thực hiện xã hội hóa về khoa học và công nghệ.
- Nghiên cứu lựa chọn những mô hình tổ chức linh hoạt, hiệu quả, phù hợp theo quy định của pháp luật để thu hút trí thức khoa học và công nghệ; đặc biệt trí thức có trình độ chuyên môn cao tham vào tổ chức Hội. Chú trọng lựa chọn, đề xuất, bố trí những cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, tận tụy với công tác hội, am hiểu công tác vận động trí thức giữ cương vị cán bộ lãnh đạo hội.
- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên và hội viên tập thể, tạo điều kiện thu hút các hội thành viên, hội viên tập thể, các tổ chức khoa học, công nghệ tham gia tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội.
1.2. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh
- Trên cơ sở thực hiện chương trình hành động số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ II (2009-2014). Liên hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giúp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc, quê hương, phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ.
- Chủ động hơn trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Tham mưu, đề xuất đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước và những vấn đề lớn trong quá trình xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.
- Bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, Liên hiệp hội đi đầu trong các hoạt động thông tin, phổ biến, chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; tổ chức phong trào nhân dân sáng tạo và áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống để nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đồng thời tham gia tích cực vào việc xã hội hóa hoạt động khoa học, công nghệ, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xóa đói giảm nghèo…
- Liên hiệp hội làm tốt hơn nữa vai trò điều hòa, phối hợp không những giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên mà còn phối hợp giữa Liên hiệp hội với các đơn vị khoa học trong tỉnh phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo trong nghiên cứu, trao đổi học thuật; đặc biệt Liên hiệp hội cần quan tâm đến công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội thành viên, hội viên tập thể và đội ngũ trí thức; làm tốt vai trò đại diện cho tiếng nói của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ; quan tâm làm tốt việc phát hiện, tôn vinh những trí thức tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ, hội thi sáng tạo kỹ thuật.
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; mở rộng hợp tác khoa học với các sở ngành chuyên môn và các doanh nghiệp, các tổ chức khác trong tỉnh; phát huy vai trò của khoa học và công nghệ thật sự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.
2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh
- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành, mặt trận, đoàn thể về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật và các hội thành viên trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Ủy ban nhân dân tỉnh quy định rõ những loại đề án, dự án bắt buộc phải qua tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội. Tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy, bảo đảm về kinh phí, cơ sở vật chất và nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách nhằm tạo thuận lợi cho Liên hiệp hội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm phối hợp, cộng tác với Liên hiệp hội nhằm tạo điều kiện cho Liên hiệp hội và các hội thành viên phát triển tổ chức, tăng cường hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định. Giai đoạn 2010-2015, các sở ngành chuyên môn tiếp tục vận động thành lập các hội chuyên ngành, củng cố hoạt động các tổ chức hội đã có, tích cực phối hợp hoạt động và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho các hội chuyên ngành hoạt động có hiệu quả hơn.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị này, thường xuyên báo cáo kết quả để Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.
 
Nơi nhận:                                                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;                                                           PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;
- Các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng;                                                            Lê Tiến Phương
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

 


Các tin tiếp
Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”   (20/9/2023)
Chương trình hành động số 58-Ctr/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII   (22/6/2023)
Kế hoạch số 2060/KH-UBND ngày 08/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045   (12/6/2023)
Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 05/4/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng   (19/4/2023)
Các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV)   (18/10/2022)
Nhắn tin ủng hộ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững   (27/12/2016)
Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (27/11/2014)
Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc ban hành quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Thuận”   (26/11/2014)
Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 29/7/2010 của Tỉnh ủy Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị   (24/6/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4809452