26/11/2014Các tin tiếp
Chương trình hành động số 80-CTr/TU, ngày 26/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới   (28/5/2024)
Quyết định về việc bổ sung Ngân hàng (cơ sở dữ liệu) tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh   (20/2/2024)
Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”   (20/9/2023)
Chương trình hành động số 58-Ctr/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII   (22/6/2023)
Kế hoạch số 2060/KH-UBND ngày 08/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045   (12/6/2023)
Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 05/4/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng   (19/4/2023)
Các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV)   (18/10/2022)
Nhắn tin ủng hộ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững   (27/12/2016)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4893269