Đẩy mạnh liên kết sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm   18/7/2022

BTO-Đó là một trong những nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong chỉ đạo trong Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế tập thể, Hợp tác xã (HTX) 6 tháng đầu năm 2022.

 6 tháng của năm, tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX cơ bản ổn định và có chiều hướng phát triển khả quan hơn, cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực sau đại dịch Covid - 19. Toàn tỉnh hiện có 3.096 tổ hợp tác (THT), với 125.969 thành viên; có 203 HTX và 2 Liên hiệp HTX, trong đó có 180 HTX đang hoạt động, 23 HTX ngừng và tạm ngừng hoạt động; thành lập mới 5 HTX, 1 HTX giải thể. Tổng số thành viên HTX là 48.533 thành viên.

Các HTX nông nghiệp đã từng bước khắc phục những khó khăn, thay đổi phương thức sản xuất, chú trọng vào sản xuất nông nghiệp theo các tiêu chuẩn an toàn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác. Các Quỹ tín dụng (QTD) nhân dân đã có nhiều cố gắng vươn lên, có định hướng hoạt động đúng, phù hợp, nên hầu hết các QTD nhân dân kinh doanh có lãi. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình được thường xuyên thực hiện...