Hương dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020   12/8/2020

Để đảm bảo thống nhất về thời gian và tiêu chí xét chọn theo quy định, đồng thời tổ chức tốt công tác xét chọn, tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II năm 2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan thường trực Hội đồng xét chọn) hướng dẫn các tập thể, cá nhân lập hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020, như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ có nhiều đóng góp trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Thuận.

- Góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, góp phần xây dựng tỉnh Bình Thuận giàu mạnh, văn minh.

2. Yêu cầu:

- Phải đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan, công khai và ghi nhận đúng mức những đóng góp của các cá nhân là trí thức khoa học - công nghệ.

- Lựa chọn đúng những trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ để tôn vinh. Trí thức sau khi được tôn vinh có trách nhiệm phổ biến, áp dụng các giải pháp sáng kiến, công trình khoa học vào thực tiễn ngày càng phát huy tác dụng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG XÉT CHỌN

Trí thức có trình độ đại học trở lên tham gia hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đạt thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN

1. Điều kiện xét chọn: (Thực hiện theo Khoản 1 Điều 6, Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

a) Có tư tưởng chính trị vững vàng đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng, luôn trung thành với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

b) Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của nơi công tác và nơi cư trú.

c) Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự lực, đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tổ chức, tập thể, cơ quan nói riêng và có nhiều đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ của tỉnh nói chung.

2. Tiêu chuẩn xét chọn: (Thực hiện theo Điều 1, Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Có giải pháp, công trình khoa học được triển khai áp dụng ở Bình Thuận, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực góp phần vào sự phát triển của tỉnh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận; đồng thời phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có giải pháp, công trình khoa học đạt giải ba trở lên trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh.

b) Đạt giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

c) Đạt giải thưởng về khoa học công nghệ của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

d) Có sáng kiến được Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh đánh giá hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng từ toàn tỉnh trở lên đã được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực.

đ) Có phát minh hoặc sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được áp dụng hiệu quả tại tỉnh Bình Thuận và được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

e) Đạt danh hiệu trí thức về Khoa học công nghệ tiêu biểu cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

g) Có giải pháp, công trình khoa học đạt giải thưởng khoa học công nghệ cấp Nhà nước hoặc Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.

h) Có chủ trì, chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh trở lên được nghiệm thu ở mức đạt trở lên.

i) Học viên tốt nghiệp đại học trở lên đạt loại xuất sắc có nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu áp dụng hiệu quả tại tỉnh Bình Thuận.

(Đối với giải pháp, công trình khoa học Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, nhiệm vụ khoa học công nghệ là của nhóm tác giả thì chỉ xét chọn cho một người được đề xuất từ cơ sở).

* Ghi chú:

- Các giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học nêu trên được áp dụng, công nhận đạt giải, nghiệm thu trong vòng năm (05) năm tính đến hạn chót ngày nộp hồ sơ xét chọn (từ tháng 8/2015 trở về sau).

IV. HỒ SƠ THAM GIA XÉT CHỌN

1. Báo cáo thành tích có đánh giá, xác nhận của đơn vị trực tiếp quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi thường trú (theo mẫu hướng dẫn).

2. Giấy xác nhận việc triển khai áp dụng giải pháp sáng kiến, công trình khoa học của cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu hướng dẫn).

 3. Bản sao các văn bản, giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền công nhận đạt giải, khen thưởng, nghiệm thu đối với các giải pháp sáng kiến, công trình khoa học, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học.

V. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Việc tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020 được triển khai với các bước thực hiện cụ thể như sau:

1. Cung cấp và hướng dẫn lập hồ sơ tham gia xét chọn: Từ tháng 01/2017 đến tháng 8/2020, các cá nhân đủ điều kiện tham gia xét chọn liên hệ trực tiếp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để được nhận và hướng dẫn lập hồ sơ tham gia hoặc có thể truy cập vào Website của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (vusta.gov.vn) để lấy mẫu hồ sơ.

2. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn: Các cá nhân tham gia xét chọn lập hai (02) bộ hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Hạn chót nộp hồ sơ là 15/9/2020. Hồ sơ nộp sau thời gian này sẽ chuyển cho lần xét chọn tiếp theo.

3. Họp Hội đồng xét chọn: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp hồ sơ, tiêu chuẩn của các cá nhân tham gia xét chọn, tiến hành thẩm định, sơ tuyển, lập danh sách và đề xuất tổ chức họp Hội đồng xét chọn để đánh giá, xét chọn. Họp Hội đồng xét chọn trước 15/10/2020.

4. Công khai kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh công khai kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng (10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét chọn).

5. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xem xét, giải trình các trường hợp dư luận có ý kiến phản hồi; hoàn chỉnh thủ tục, lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ); thời gian hoàn thành trước 15/11/2020.

6. Tổ chức Lễ tôn vinh: Tháng 12/2020.

Các tập thể, cá nhân có đủ diều kiện, tiêu chuẩn lập hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp trình Hội đồng xét chọn và tôn vinh xem xét đề nghị UBND tỉnh tôn vinh, khen thưởng theo quy định./.

(Kèm theo mẫu BC và GXN.docx)

BBT  


Các tin tiếp
Kế hoạch Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ IV, năm 2023-2024   (18/1/2023)
Lễ tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2022   (26/12/2022)
Kết quả xét chọn tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III năm 2022   (10/11/2022)
Một số giải pháp đẩy mạnh việc xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận   (10/6/2022)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức khoa học và công nghệ” tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2022.   (5/4/2022)
Liên hiệp hội tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022   (5/4/2022)
KẾ HOẠCH Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2021 - 2022   (7/5/2021)
Liên hiệp hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020.   (21/8/2020)
Vai trò của trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống chính trị và nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương   (21/8/2020)
Liên hiệp hội đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ tham gia xét chọn, tôn vinh Trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Thuận lần thứ II   (12/8/2020)
Hương dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020   (12/8/2020)
Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2018   (28/12/2016)
Tôn vinh Trí thức tiêu biểu và kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ lần thứ I năm 2016   (28/12/2016)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ” của tỉnh   (14/10/2016)
Tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu   (28/8/2015)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4893250