Liên hiệp hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020.   21/8/2020

Toàn cảnh buổi lễ tôn vinh Trí thức tiêu biểu lần thứ I

Tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” là hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức, đồng thời thể hiện sự quan tâm, coi trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với trí thức có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí và vai trò của đội ngũ trí thức của tỉnh trong những năm qua.