Liên hiệp hội đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ tham gia xét chọn, tôn vinh Trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Thuận lần thứ II   12/8/2020

Liên hiệp hội với chức năng tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri thức, góp phần bảo vệ Tổ quốc và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong quá trình hoạt động, Liên hiệp hội đã tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh triển khai đóng góp công sức, trí tuệ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Để khẳng định vai trò, vị trí đồng thời ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đã có nhiều đóng góp trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận. Liên hiệp hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 về việc Tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận”. Thực hiện quyết định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Liên hiệp hội  là cơ quan thường trực thông qua các sở, ngành và địa phương trong tỉnh để triển khai rộng rãi Kế hoạch xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ I đến trí thức trong và ngoài tỉnh. Liên hiệp hội đã theo dõi, tuyên truyền hướng dẫn các trí thức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiến hành lập và hoàn chỉnh hồ sơ tham gia xét chọn. Kết quả đợt xét chọn lần thứ I đã có 06 cá nhân được UBND tỉnh quyết định Tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ. Tuy nhiên, một số tiêu chuẩn xét chọn theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2015, hiện nay đã không còn phù hợp do việc tham chiếu đến một số văn bản đã được thay đổi, điều chỉnh trong quá trình triển khai thực hiện. Xuất phát từ khó khăn trên; Liên hiệp hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay Liên hiệp hội đang tăng cường triển khai Kế hoạch xét chọn và Tôn vinh lần thứ II năm 2020, hy vọng trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh sẽ nhận được nhiều hồ sơ tham gia xét chọn, thông qua hoạt động tôn vinh trí thức tiêu biểu khoa học công nghệ đã lan tỏa trong đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh khơi dậy lòng nhiệt tình đam mê nghiên cứu khoa học góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà./. 

                                                                               Tác giả bài viết: Phạm Công Luân


Các tin tiếp
Kế hoạch Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ IV, năm 2023-2024   (18/1/2023)
Lễ tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2022   (26/12/2022)
Kết quả xét chọn tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III năm 2022   (10/11/2022)
Một số giải pháp đẩy mạnh việc xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận   (10/6/2022)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức khoa học và công nghệ” tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2022.   (5/4/2022)
Liên hiệp hội tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022   (5/4/2022)
KẾ HOẠCH Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2021 - 2022   (7/5/2021)
Liên hiệp hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020.   (21/8/2020)
Vai trò của trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống chính trị và nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương   (21/8/2020)
Liên hiệp hội đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ tham gia xét chọn, tôn vinh Trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Thuận lần thứ II   (12/8/2020)
Hương dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020   (12/8/2020)
Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2018   (28/12/2016)
Tôn vinh Trí thức tiêu biểu và kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ lần thứ I năm 2016   (28/12/2016)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ” của tỉnh   (14/10/2016)
Tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu   (28/8/2015)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4870218