Một số giải pháp đẩy mạnh việc xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận   10/6/2022

Trong những năm gần đây, đội ngũ trí thức của tỉnh đã tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng, công sức đóng góp của họ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng không ngừng được nâng lên; nhưng nhìn chung, tỷ lệ trí thức có trình độ cao của tỉnh vẫn còn hạn chế; số lượng trí thức đăng ký xét chọn và được Tôn vinh qua các lần còn rất khiêm tốn. Vì vậy, để ngày càng có thêm nhiều trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ được tôn vinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Chúng ta cần tiếp tục đổi mới phương hướng và thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong thời gian tới như sau:Một là, Các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp phải coi trọng những đóng góp tích cực của trí thức trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nhất là giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về việc xây dựng đội ngũ trí thức; quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức cống hiến, phát huy tối đa năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, đầu tư cho nghiên cứu sáng tạo, đồng thời động viên khuyến khích kịp thời những đóng góp cụ thể của trí thức cho hoạt động khoa học công nghệ và cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hai là, các sở ban ngành, chính quyền địa phương của tỉnh cần tạo điều kiện về thời gian, vật chất cho trí thức của đơn vị mình, ngành mình tham gia nghiên cứu, phát huy tâm huyết, trí tuệ, sức lực của trí thức phục vụ cho nhiệm vụ của mình; bên cạnh đó động viên, khuyến khích trí thức của đơn vị mình, ngành mình có đủ điều kiện, tiêu chí về xét chọn tôn vinh trí thức của tỉnh đăng ký tham gia.

Ba là, đội ngũ trí thức của tỉnh cần mạnh dạn, tự tin, tuỳ theo điều kiện khả năng của mình phát huy tinh thần sáng tạo đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đồng thời mạnh dạn chủ động đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh trí thức của tỉnh.

Bốn là, với tư cách là cơ quan thường trực, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động làm cầu nối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong việc đôn đốc các sở ngành, cơ quan của tỉnh quan tâm tạo điều kiện cho trí thức tham gia đăng ký xét chọn, tôn vinh trí thức theo kế hoạch tổ chức.

Năm là, trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản có liên quan đến xét chọn tôn vinh trí thức tiêu biểu của tỉnh, Liên hiệp hội với tư cách là cơ quan thường trực tiếp tục xem xét kiến nghị với UBND tỉnh, sửa đổi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đáp ứng yêu cầu về hoạt động tôn vinh trí thức của tỉnh.

Hiện nay việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ của tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận”, Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận, Hướng dẫn số 4277/HD-HĐXC ngày 03/11/2020 của Hội đồng xét chọn trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận, đồng thời tiếp tục triển khai Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần III, năm 2021-2022. Bên cạnh đó, Liên hiệp hội sẽ chủ động hướng dẫn và hỗ trợ cho các trí thức có thành tích xuất sắc tiếp tục đăng ký nộp hồ sơ tham gia xét chọn./.

 

                                                                                                                                  Tác giả bài viết: Trần Lê Bảo Hân

 


Các tin tiếp
Kế hoạch Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ IV, năm 2023-2024   (18/1/2023)
Lễ tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2022   (26/12/2022)
Kết quả xét chọn tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III năm 2022   (10/11/2022)
Một số giải pháp đẩy mạnh việc xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận   (10/6/2022)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức khoa học và công nghệ” tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2022.   (5/4/2022)
Liên hiệp hội tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022   (5/4/2022)
KẾ HOẠCH Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2021 - 2022   (7/5/2021)
Liên hiệp hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020.   (21/8/2020)
Vai trò của trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống chính trị và nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương   (21/8/2020)
Liên hiệp hội đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ tham gia xét chọn, tôn vinh Trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Thuận lần thứ II   (12/8/2020)
Hương dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020   (12/8/2020)
Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2018   (28/12/2016)
Tôn vinh Trí thức tiêu biểu và kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ lần thứ I năm 2016   (28/12/2016)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ” của tỉnh   (14/10/2016)
Tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu   (28/8/2015)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4870146