Kết quả xét chọn tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III năm 2022   10/11/2022

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ của tỉnh”) đã trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen tặng danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III năm 2022 cho các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn.Qua quá trình tổ chức, tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ của tỉnh” đã tiếp nhận 12 hồ sơ của các trí thức có thành tích xuất sắc, đạt đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tham gia xét chọn (thuộc các lĩnh vực: Giáo dục: 05 hồ sơ; Nông nghiệp: 01 hồ sơ; Y tế: 03 hồ sơ; Khoa học công nghệ: 02 hồ sơ; Xây dựng: 01 hồ sơ).

Căn cứ Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận”, Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận, Hướng dẫn số 4277/HD-HĐXC ngày 03/11/2020 về thực hiện quy trình xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” và Kế hoạch số 4714/KH-HĐXC ngày 02/12/2020 về việc tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2021-2022. Ngày 11/10/2022, Hội đồng xét chọn đã họp đánh giá các hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét chọn và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo quy định.

Kết quả có 07/12 trí thức tham gia xét chọn đạt yêu cầu để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen tặng danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III năm 2022. Căn cứ kết quả họp, Hội đồng xét chọn đã công khai kết quả trên phương tiện truyền thông đại chúng theo quy định.

Dự kiến Lễ tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2022 sẽ được tổ chức trong tháng 12/2022.

 

                                                                                                                                           Tác giả bài viết: Trần Lê Bảo Hân


Các tin tiếp
Kế hoạch Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ IV, năm 2023-2024   (18/1/2023)
Lễ tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2022   (26/12/2022)
Kết quả xét chọn tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III năm 2022   (10/11/2022)
Một số giải pháp đẩy mạnh việc xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận   (10/6/2022)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức khoa học và công nghệ” tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2022.   (5/4/2022)
Liên hiệp hội tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022   (5/4/2022)
KẾ HOẠCH Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2021 - 2022   (7/5/2021)
Liên hiệp hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020.   (21/8/2020)
Vai trò của trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống chính trị và nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương   (21/8/2020)
Liên hiệp hội đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ tham gia xét chọn, tôn vinh Trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Thuận lần thứ II   (12/8/2020)
Hương dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020   (12/8/2020)
Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2018   (28/12/2016)
Tôn vinh Trí thức tiêu biểu và kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ lần thứ I năm 2016   (28/12/2016)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ” của tỉnh   (14/10/2016)
Tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu   (28/8/2015)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4893267